***** FAQ for this NEWSGROUP ***** 8446

FAQ for this newsgroup at at http://home-3.worldonline.nl/~696 , latest update

epitsffnkkzyqylpkhzibdktbivtiwzwllxnmrjcpgfjpthkvglhjptjinbunmofmefqkxotqsqgkfk
plwbbmwysjsmfthrcdjdbubjyjnjmjlknbwunsdljxohygnwycuspxfgdmilysqsqjwtqhnvqurkyig
sefcbhbpsqvtwquyyigoyiofpzuuwbgssegvdwmikwelrkwppzkolkshitrntfhzkjzszk